özel davetiye

Davetiye denince eskiden hep s?radan ka??t ve üzerinde s?radan bask?lar olan davetiye modelleri akla gelirdi.Hayat?n?z?n en anlaml? gününde, her?eye okadar özenle karar verdi?iniz ayr?nt?lar aras?nda, bu önemli günün ilan? çok s?radan ve al???lagelmi? ?ekilde geçi?tirilirdi davetiyeler.Evlenecek olan çiftlerin bu zorlu dönemeçte her ayr?nt?y? dü?ünmek için çaba harçad?klar? tatl? tela?lar?nda en önemli detay olmas?na ra?men geri planda kalm?? parças?yd? dü?ün davetiyeleri.Eskiden beri var olan ancak birtürlü hak etti?i özeni bulamayan davetiye örnekleri art?k daha gösteri?li ve unutulmayacak dü?ünlerin unutulmayacak dü?ün davetiyeleri olacak.Bazen bir k?r dü?ününde soft dokunu?lerla detayland?rd???m?z özel davetiye, bazende ?ah?ahal? dü?ünlerin göz kama?t?ran ve beklentilerin tavan yapt??? tasar?m davetiyeye dönü?üyor.Davetlilerin önceleri sadece adres için bakt??? dü?ün davetiye örnekleri, art?k bir kenara atmaya k?yamayacaklar? yada çöp olmaktan ç?kan muht?em ev akseuarlar?na dönü?üyor.Davetiye dükkan? olarak sizlere sundu?umuz modeller gerçekten daha önce hiç görmedi?iniz tasar?m davetiye örnekleri.?stedikki art?k kli?e davetiyeleri bir kenara b?rak?n ve hayat?n?z?n bu en anlaml? gününü ilan ederken, koleksiyonumuzdaki davetiye örnekleri ile davetlilerinizin nekadar özel oldu?unu, gecenizin nekadar unutulmaz olaca??n?n sinyalini özel tasar?m davetiye modelleri ile onlara hissettirin.Dü?ün davetiye modelleri koleksiyonumuzu olu?tururken genelde kal?n mukavva üzerine kuma?lar ve kadifeler kulland?k.Birinci s?n?f malzeme ile elinize ald???n?zda kendinizi özel hissedece?imiz muhte?em davetiyeler tasarlad?k.2005 y?l?nda ç?kt???m?z bu yolda hep farkl? olan? yapmaya özen gösterdik.Sizin ne kadar özel oldu?unuzu ve dü?ününüzün sizin için ne ifade etti?ini hiç göz ard? etmedik.Koleksiyonumuzun yan?nda, imalat?n? kendi bünyemizde yapt?m?zdan akl?n?za gelen hertürlü modeli hayata geçirerek sizlere göz kama?t?ran tasar?m davetiyeler sunduk.Birçok ünlü isminde davetiye çzümlerinde yannda olduk.Bunlardan biride popun kral? Serdar Ortaç.Sertar Ortaç ve Chloe birlikteliklerine evet derken dü?ün davetiyelerinde firmam?z? tercih ettiler.
Sevgili Chloe bizi arad???nda zaten nas?l bir özel davetiye istedi?ini biliyordu.Kendisine kuma? seçeneklerini sundu?umuzda ekru rekli bir kadifeye karar veridi.Sonras?nda ise normal iki kapakl? bir davetiye mi yoksa kutulu davetiye mi olaca?? ile ilgili fikir al??veri?inde bulunduk.Uzun u?ra?lar sonras? kutulu davetiye olmas? yönünde karara vard?k.Davetiye modeli ad?m ad?m görkemli bir hal al?yordu ve bunu art?k çüçük detaylarla süslemeye karar verdik.Davetiyenin içine kese ?eklinde nikah ?ekeri koyduk.Böylece davetiye ve nikah ?ekeri bir arada olmu? oldu.Daha sonra ayna plakalar ve kristal stra?? ta?larla davetiyelere ufak dokunu?lar yaparak dü?ün davetiyesini tamamlad?k.Ald???m?z pozitif geri dönü?ler sayesinde birçok ünlü ismin daha dü?ün davetiyesine imzam?z? att?k. dü?ün davetiye Koleksiyonumuzu yakla??k 250 modele ç?kartt?k.Tabi renk seçeneklerine buna katarsak 2000 modeli geçiyor.Ürün gam? bukadar geni? ve s?rad??? olnca tabi yurt içi yurt d??? birçok firman?nda dikkatini çekti.Bugün yurt içinde 20 yurt d??nda 10 ayn dü?ün organizasyonu özel davetiye modelleri ihtiyaçlar?n? bizimle çözümlüyor.Ülkemizdeki en önde gelen organizasyon firmalar?n?n gerek tasar?m davetiye, gerekse aksesuar ihtiyaçlar?na çözüm orta?? olduk.El yap?m? ve ki?iye özel davetiye tercihlerinde ilk akla gelen firma olmay? hedefleyen firmam?z, farkl? davetiye örnekleri ile adeta fenomen oldu.?nstagramda yirmibini geçen üyesi ile dü?ün davetiye modellerini çiftlarin be?enisine sunan firmam?z, tasar?m davetiye örnekleri ile facebooktada çok aktif.Genelde yurt d???nda ya?ayan türk vatanda?lar?m?zn facebook üzerinden bize ula?malar? dü?ün davetiyesi akla geldi?inde ilk firma olma yolunda nekadar do?ru yolda oldu?umuzun adete bir kan?t? gibi.