Bàn mát gi?i pháp hoàn h?o cho nhà hàng

Bàn mát ngoài ch?c n?ng chính là b?o qu?n, gi? l?nh th?c ph?m còn ???c s? d?ng nh? m?t bàn ch? bi?n th?c ?n ? nh?ng nhà hàng, quán ?n l?n. Bàn mát 2 cánh BERJAYA là m?t trong nh?ng lo?i bàn mát có ch?t l??ng t?t và ???c ?a chu?ng trên th? tr??ng hi?n nay.

BERJAYA là th??ng hi?u n?i ti?ng Malaysia trong vi?c s?n xu?t các thi?t b? b?p Âu, t? l?nh..... Các thi?t b? t? l?nh công nghi?p c?a Berjaya ???c ?a chu?ng và tin dùng trong r?t nhi?u nhà hàng, khách s?n t?i Vi?t Nam.

Có nhi?u kích th??c bàn mát khác nhau nh? bàn mát 1m2, bàn mát 1m5, bàn mát 1m8 ho?c 2m1, 2m4, tùy theo nhu c?u s? d?ng c?a t?ng nhà hàng mà l?a ch?n kích th??c phù h?p. Bàn mát 2 cánh 1,2m c?a BERJAYA có có th? tích 278 lít v?i 2 cánh dài 1.2 m, r?t thu?n ti?n ?? l?p ??t & d? tr? th?c ph?m, salad trong các b?p nhà hàng.

V?i thi?t k? r?t ??p, s?n xu?t b?ng inox t? trong ra ngoài, bàn mát 2 cánh 1,2 m ??m b?o ?? b?n và cho ch?t l??ng t?t. Thi?t k? b?ng inox c?ng giúp cho vi?c v? sinh lau chùi bàn tr? nên d? dàng h?n. Ngoài ra, bàn có di?n tích b? m?t b?n và ch?c ch?n, r?t ti?n d?ng cho ch? bi?n th?c ph?m.

V?i ?i?n n?ng 230v/1/50hz, bàn mát luôn duy trì nhi?t ?? ??t m?c 2ºC ??n 8ºC và c?ng có th? ?i?u khi?n nhi?t ??, giúp b?o qu?n th?c ph?m t?i ?u. Quý khách có th? ch?n mua nhi?u kích th??c bàn khác nhau ho?c ??t riêng t? Toàn Phát ?? có ???c lo?i bàn phù h?p h?n v?i các không gian b?p khác nhau.

Toàn Phát là ??n v? nh?p kh?u và phân ph?i chuyên nghi?p các thi?t b? t? l?nh công nghi?p, bàn mát t? Berjaya, Malaysia. Chúng tôi cung c?p m?t m?c giá t?t nh?t cho khách hàng, v?i m?t d?ch v? tr?n gói t? giao hàng, l?p ??t & v?n hành t?n n?i, b?o hành 1 n?m, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình s? d?ng.

THÔNG S? K? THU?T:

- Nhi?t ?? (°C): -10 ??n -18

- Kích th??c (mm): 2400 x 760 x 840

- Tr?ng l??ng (kg): 152

- ?i?n áp/T?n s? (V/Hz): 230V/1/50Hz - 220V/1/60Hz

- Ch?t làm l?nh/Grams: R404a/540g

- Công su?t (W): 713 - 787

- Tiêu th? ?i?n n?ng (kw/24h): 10.5 - 11.5

- Dung tích ?ông (L): 723

Bàn ?ông t? Berjaya là s?n ph?m thân thi?n v?i môi tr??ng v?i ch?t làm l?nh R404a cùng v?i h? th?ng x? ?á t? ??ng giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng tiêu th?. Bàn mát còn có h? th?ng th?i ???c l?p v?i qu?t s? b?o ??m nhi?t ?? l?nh ??ng ??u trong khu v?c ch?a th?c ph?m giúp th?c ph?m gi? ???c ?? t??i, ngon.

Bep36 là ??n v? nh?p kh?u và phân ph?i chuyên nghi?p các thi?t b? t? l?nh công nghi?p, bàn mát t? Berjaya, Malaysia. Chúng tôi cung c?p m?t m?c giá t?t nh?t cho khách hàng, v?i m?t d?ch v? tr?n gói t? giao hàng, l?p ??t & v?n hành t?n n?i, b?o hành 1 n?m, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình s? d?ng.

Bàn ?ông t? Berjaya là s?n ph?m thân thi?n v?i môi tr??ng v?i ch?t làm l?nh R404a cùng v?i h? th?ng x? ?á t? ??ng giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng tiêu th?. Bàn mát còn có h? th?ng th?i ???c l?p v?i qu?t s? b?o ??m nhi?t ?? l?nh ??ng ??u trong khu v?c ch?a th?c ph?m giúp th?c ph?m gi? ???c ?? t??i, ngon.

Toàn Phát là ??n v? nh?p kh?u và phân ph?i chuyên nghi?p các thi?t b? t? l?nh công nghi?p, bàn mát t? Berjaya, Malaysia. Chúng tôi cung c?p m?t m?c giá t?t nh?t cho khách hàng, v?i m?t d?ch v? tr?n gói t? giao hàng, l?p ??t & v?n hành t?n n?i, b?o hành 1 n?m, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình s? d?ng.

Bàn ?ông t? Berjaya là s?n ph?m thân thi?n v?i môi tr??ng v?i ch?t làm l?nh R404a cùng v?i h? th?ng x? ?á t? ??ng giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng tiêu th?. Bàn mát còn có h? th?ng th?i ???c l?p v?i qu?t s? b?o ??m nhi?t ?? l?nh ??ng ??u trong khu v?c ch?a th?c ph?m giúp th?c ph?m gi? ???c ?? t??i, ngon.

Toàn Phát là ??n v? nh?p kh?u và phân ph?i chuyên nghi?p các thi?t b? t? l?nh công nghi?p, bàn mát t? Berjaya, Malaysia. Chúng tôi cung c?p m?t m?c giá t?t nh?t cho khách hàng, v?i m?t d?ch v? tr?n gói t? giao hàng, l?p ??t & v?n hành t?n n?i, b?o hành 1 n?m, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình s? d?ng.

Bàn mát ngoài ch?c n?ng chính là b?o qu?n, gi? l?nh th?c ph?m còn ???c s? d?ng nh? m?t bàn ch? bi?n th?c ?n ? nh?ng nhà hàng, quán ?n l?n. Bàn mát BERJAYA là m?t trong nh?ng lo?i bàn mát có ch?t l??ng t?t và ???c ?a chu?ng trên th? tr??ng hi?n nay.

BERJAYA là th??ng hi?u n?i ti?ng Malaysia trong vi?c s?n xu?t các thi?t b? b?p Âu, t? l?nh..... Các thi?t b? t? l?nh công nghi?p c?a Berjaya ???c ?a chu?ng và tin dùng trong r?t nhi?u nhà hàng, khách s?n t?i Vi?t Nam.

Có nhi?u kích th??c bàn mát khác nhau nh? bàn mát 1m2, bàn mát 1m5, bàn mát 1m8 ho?c 2m1, 2m4, tùy theo nhu c?u s? d?ng c?a t?ng nhà hàng mà l?a ch?n kích th??c phù h?p. Bàn mát c?a BERJAYA r?t thu?n ti?n ?? l?p ??t & d? tr? th?c ph?m, salad trong các b?p nhà hàng.

V?i thi?t k? r?t ??p, s?n xu?t b?ng inox t? trong ra ngoài, bàn mát ??m b?o ?? b?n và cho ch?t l??ng t?t. bàn mát Thi?t k? b?ng inox c?ng giúp cho vi?c v? sinh lau chùi bàn tr? nên d? dàng h?n. Ngoài ra, bàn có di?n tích b? m?t b?n và ch?c ch?n, r?t ti?n d?ng cho ch? bi?n th?c ph?m.

V?i ?i?n n?ng 230v/1/50hz, bàn mát luôn duy trì nhi?t ?? ??t m?c 2ºC ??n 8ºC và c?ng có th? ?i?u khi?n nhi?t ??, giúp b?o qu?n th?c ph?m t?i ?u. Quý khách có th? ch?n mua nhi?u kích th??c bàn khác nhau ho?c ??t riêng t? Toàn Phát ?? có ???c lo?i bàn phù h?p h?n v?i các không gian b?p khác nhau.

Toàn Phát là ??n v? nh?p kh?u và phân ph?i chuyên nghi?p các thi?t b? t? l?nh công nghi?p, bàn mát t? Berjaya, Malaysia. Chúng tôi cung c?p m?t m?c giá t?t nh?t cho khách hàng, v?i m?t d?ch v? tr?n gói t? giao hàng, l?p ??t & v?n hành t?n n?i, b?o hành 1 n?m, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình s? d?ng.


BÀN MÁT SALAD SANDWICH 2 C?A 1M8 BERJAYA


Xem ?nh l?n - Model: BS 2D/SSC6/C

- Nhãn hi?u: BERJAYA

- Xu?t x?: Malaysia

Share on facebook Share on twitter

H? tr? tr?c tuy?n S?n ph?m K? thu?t

Email: kien@toanphatcorp.vn

Hotline: 0902 680 199 - 083 932 1125

THÔNG S? K? THU?T:

- Nhi?t ??: +2oC - +8oC

- Kích th??c: 1800 x (760+30) x 840

- Tr?ng l??ng: 143 kg

- ?i?n áp/ T?n s?: 230V/1/50Hz

- Công su?t (W): 475 - 525

- Tiêu th? ?i?n (kw/24 gi?): 7.6 - 8.4

- K?: 4

- Dung tích ?ông (Lít): 331

- Ch?t làm l?nh/Gram: R134a/360g

Bàn mát ngoài ch?c n?ng chính là b?o qu?n, gi? l?nh th?c ph?m còn ???c tích h?p các khay ??ng th?c ?n r?t ti?n l?i thao tác ho?c tr?ng bày th?c ?n. Bàn mát BERJAYA là m?t trong nh?ng lo?i bàn mát có ch?t l??ng t?t và ???c ?a chu?ng trên th? tr??ng hi?n nay.

BERJAYA là th??ng hi?u n?i ti?ng Malaysia trong vi?c s?n xu?t các thi?t b? b?p Âu, t? l?nh..... Các thi?t b? t? l?nh công nghi?p c?a Berjaya ???c ?a chu?ng và tin dùng trong r?t nhi?u nhà hàng, khách s?n t?i Vi?t Nam.

Có nhi?u kích th??c bàn mát khác nhau nh? bàn mát 1m2, bàn mát 1m5, bàn mát 1m8 ho?c 2m1, 2m4, tùy theo nhu c?u s? d?ng c?a t?ng nhà hàng mà l?a ch?n kích th??c phù h?p. Bàn mát c?a BERJAYA r?t thu?n ti?n ?? l?p ??t & d? tr? th?c ph?m, salad trong các b?p nhà hàng.

V?i thi?t k? r?t ??p, s?n xu?t b?ng inox t? trong ra ngoài, bàn mát ??m b?o ?? b?n và cho ch?t l??ng t?t. Thi?t k? b?ng inox c?ng giúp cho vi?c v? sinh lau chùi bàn tr? nên d? dàng h?n. Ngoài ra, bàn có di?n tích b? m?t b?n và ch?c ch?n, r?t ti?n d?ng cho ch? bi?n th?c ph?m.

V?i ?i?n n?ng 230v/1/50hz, bàn mát luôn duy trì nhi?t ?? ??t m?c 2ºC ??n 8ºC và c?ng có th? ?i?u khi?n nhi?t ??, giúp b?o qu?n th?c ph?m t?i ?u. Quý khách có th? ch?n mua nhi?u kích th??c bàn khác nhau ho?c ??t riêng t? Toàn Phát ?? có ???c lo?i bàn phù h?p h?n v?i các không gian b?p khác nhau.

Toàn Phát là ??n v? nh?p kh?u và phân ph?i chuyên nghi?p các thi?t b? t? l?nh công nghi?p, bàn mát t? Berjaya, Malaysia. Chúng tôi cung c?p m?t m?c giá t?t nh?t cho khách hàng, v?i m?t d?ch v? tr?n gói t? giao hàng, l?p ??t & v?n hành t?n n?i, b?o hành 1 n?m, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình s? d?ng.


Bàn mát ngoài ch?c n?ng chính là b?o qu?n, gi? l?nh th?c ph?m còn ???c s? d?ng nh? m?t bàn ch? bi?n th?c ?n ? nh?ng nhà hàng, quán ?n l?n. Bàn mát BERJAYA là m?t trong nh?ng lo?i bàn mát có ch?t l??ng t?t và ???c ?a chu?ng trên th? tr??ng hi?n nay.

BERJAYA là th??ng hi?u n?i ti?ng Malaysia trong vi?c s?n xu?t các thi?t b? b?p Âu, t? l?nh..... Các thi?t b? t? l?nh công nghi?p c?a Berjaya ???c ?a chu?ng và tin dùng trong r?t nhi?u nhà hàng, khách s?n t?i Vi?t Nam.

Có nhi?u kích th??c bàn mát khác nhau nh? bàn mát 1m2, bàn mát 1m5, bàn mát 1m8 ho?c 2m1, 2m4, tùy theo nhu c?u s? d?ng c?a t?ng nhà hàng mà l?a ch?n kích th??c phù h?p. Bàn mát c?a BERJAYA r?t thu?n ti?n ?? l?p ??t & d? tr? th?c ph?m, salad trong các b?p nhà hàng.

V?i thi?t k? r?t ??p, s?n xu?t b?ng inox t? trong ra ngoài, bàn mát ??m b?o ?? b?n và cho ch?t l??ng t?t. Thi?t k? b?ng inox c?ng giúp cho vi?c v? sinh lau chùi bàn tr? nên d? dàng h?n. Ngoài ra, bàn có di?n tích b? m?t b?n và ch?c ch?n, r?t ti?n d?ng cho ch? bi?n th?c ph?m.

V?i ?i?n n?ng 230v/1/50hz, bàn mát luôn duy trì nhi?t ?? ??t m?c 2ºC ??n 8ºC và c?ng có th? ?i?u khi?n nhi?t ??, giúp b?o qu?n th?c ph?m t?i ?u. Quý khách có th? ch?n mua nhi?u kích th??c bàn khác nhau ho?c ??t riêng t? Toàn Phát ?? có ???c lo?i bàn phù h?p h?n v?i các không gian b?p khác nhau.

Toàn Phát là ??n v? nh?p kh?u và phân ph?i chuyên nghi?p các thi?t b? t? l?nh công nghi?p, bàn mát t? Berjaya, Malaysia. Chúng tôi cung c?p m?t m?c giá t?t nh?t cho khách hàng, v?i m?t d?ch v? tr?n gói t? giao hàng, l?p ??t & v?n hành t?n n?i, b?o hành 1 n?m, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình s? d?ng.

Bàn l?nh Pizza Counter t? Berjaya là s?n ph?m thân thi?n v?i môi tr??ng v?i ch?t làm l?nh R404a cùng v?i h? th?ng x? ?á t? ??ng giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng tiêu th?. Bàn mát còn có h? th?ng th?i ???c l?p v?i qu?t s? b?o ??m nhi?t ?? l?nh ??ng ??u trong khu v?c ch?a th?c ph?m giúp th?c ph?m gi? ???c ?? t??i, ngon.

Bàn mát ngoài ch?c n?ng chính là b?o qu?n, gi? l?nh th?c ph?m còn ???c tích h?p các khay ??ng th?c ?n r?t ti?n l?i thao tác ho?c tr?ng bày th?c ?n. Bàn mát BERJAYA là m?t trong nh?ng lo?i bàn mát có ch?t l??ng t?t và ???c ?a chu?ng trên th? tr??ng hi?n nay.

BERJAYA là th??ng hi?u n?i ti?ng Malaysia trong vi?c s?n xu?t các thi?t b? b?p Âu, t? l?nh..... Các thi?t b? t? l?nh công nghi?p c?a Berjaya ???c ?a chu?ng và tin dùng trong r?t nhi?u nhà hàng, khách s?n t?i Vi?t Nam.

Có nhi?u kích th??c bàn mát khác nhau nh? bàn mát 1m2, bàn mát 1m5, bàn mát 1m8 ho?c 2m1, 2m4, tùy theo nhu c?u s? d?ng c?a t?ng nhà hàng mà l?a ch?n kích th??c phù h?p. Bàn mát c?a BERJAYA r?t thu?n ti?n ?? l?p ??t & d? tr? th?c ph?m, salad trong các b?p nhà hàng.

V?i thi?t k? r?t ??p, s?n xu?t b?ng inox t? trong ra ngoài, bàn mát ??m b?o ?? b?n và cho ch?t l??ng t?t. Thi?t k? b?ng inox c?ng giúp cho vi?c v? sinh lau chùi bàn tr? nên d? dàng h?n. Ngoài ra, bàn có di?n tích b? m?t b?n và ch?c ch?n, r?t ti?n d?ng cho ch? bi?n th?c ph?m.

V?i ?i?n n?ng 230v/1/50hz, bàn mát luôn duy trì nhi?t ?? ??t m?c 2ºC ??n 8ºC và c?ng có th? ?i?u khi?n nhi?t ??, giúp b?o qu?n th?c ph?m t?i ?u. Quý khách có th? ch?n mua nhi?u kích th??c bàn khác nhau ho?c ??t riêng t? Toàn Phát ?? có ???c lo?i bàn phù h?p h?n v?i các không gian b?p khác nhau.

Toàn Phát là ??n v? nh?p kh?u và phân ph?i chuyên nghi?p các thi?t b? t? l?nh công nghi?p, bàn mát t? Berjaya, Malaysia. Chúng tôi cung c?p m?t m?c giá t?t nh?t cho khách hàng, v?i m?t d?ch v? tr?n gói t? giao hàng, l?p ??t & v?n hành t?n n?i, b?o hành 1 n?m, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình s? d?ng.

Thi?t k? cao c?p

T? l?nh Samsung RS554NRUA1JSV có thi?t k? cao c?p v?i v? ngoài màu tr?ng có hoa v?n g??ng giúp thay ??i hoàn toàn di?n m?o không gian nhà b?n.

Công ngh? kháng khu?n Silver Nano

Công ngh? kháng khu?n Silver Nano

T? l?nh s? d?ng công ngh? Silver Nano v?i l?p kháng khu?n kích th??c Nano giúp tiêu di?t vi khu?n và gi? không khí s?ch s? trong t?. ??m b?o th?c ?n luôn gi? ???c ?? t??i nogn, ??m b?o v? sinh ?em ??n cho gia ?ình nh?ng món ?n tuy?t v?i

Mùi th?c ph?m không b? l?n vào nhau

Mùi th?c ph?m không b? l?n vào nhau

T? l?nh s? d?ng công ngh? làm l?nh kép Twin Colling System duy trì ?? ?m t?i ?u và tách riêng h?i l?nh không cho mùi th?c ph?m l?n vào nhau giúp b?n b?o v? th?c ph?m hi?u qu?.

Công ngh? làm l?nh ?a chi?u b?o qu?n th?c ph?m

Công ngh? làm l?nh ?a chi?u b?o qu?n th?c ph?m

T? l?nh có lu?ng khí l?nh ?a chi?u giúp làm l?nh nhanh và ??u kh?p các ng?n t? b?o qu?n th?c ph?m t?i ?u, gi? th?c ph?m t??i lâu, v? sinh.

Làm ?á nhanh chóng

Làm ?á nhanh chóng

T? l?nh t? ??ng làm ?á nhanh chóng và d? dàng l?y ?á ra giúp b?n gi?i khát nhanh chóng và thu?n ti?n.

?èn LED d? quan sát và ti?t ki?m n?ng l??ng

?èn LED d? quan sát và ti?t ki?m n?ng l??ng

T? l?nh trang b? ?èn LED ti?t ki?m ?i?n giúp b?n d? dàng quan sát t?ng quát m?i th? bên trong t?.

Ch?ng ?óng tuy?t

Ch?ng ?óng tuy?t

T? l?nh ?ng d?ng công ngh? hi?n ??i, giúp t? ho?t ??ng su?t trong th?i gian dài mà không b? ?óng tuy?t mang ??n cho b?n nhi?u hi?u qu? khi dùng.

T? l?nh có dung tích l?n

T? l?nh có dung tích l?n

T? l?nh có dung tích 538 lít phù h?p v?i gia ?ình nhi?u ng??i và ??m b?o d? tr? l??ng th?c ph?m l?n ??y ?? dinh d??ng. B?n hoàn toàn yên tâm khi có th? ch?a nhi?u th?c ?n h?n cho ??i gia ?ình yêu quí

T? l?nh công ngh? Inverter

T? l?nh công ngh? Inverter

T? l?nh dùng công ngh? Invertter ?? ti?t ki?m n?ng l??ng hi?u qu? giúp b?n ti?t ki?m chi phí ?áng k?.

Xem thêm ??c ?i?m n?i b?t

Thông s? k? thu?t

T? l?nh SBS Samsung RS554NRUA1J - 538L

THÔNG TIN CHUNG

Hãng s?n xu?t Samsung

Xu?t x? Trung Qu?c

B?o hành 2 n?m

Kích th??c (R x S x C) 912 x700 x1789mm

Kh?i l??ng 120 kg

?i?n n?ng tiêu th? 160W

??C ?I?M S?N PH?M

Ki?u t? Side by side

S? c?a 2 c?a

T?ng dung tích 538 Lít

Dung tích s? d?ng 538 Lít

Công ngh? làm l?nh H? th?ng làm l?nh kép

Ch?ng ?óng tuy?t Làm l?nh b?ng qu?t gió

Kháng Khu?n, Kh? mùi Kh? mùi kép

Ch?t li?u khay ng?n Th?y tinh ch?u l?c cao

Chuông Báo M? c?a quá lâu Không

Máy nén Inverter Có

Ch?t li?u v? t? l?nh M?t g??ng tr?ng

Tính n?ng khác Ng?n Mini bar ti?n l?i

?èn LED ti?t ki?m ?i?n

Hãng s?n xu?t LG

Xu?t x? Chính hãng

B?o hành 24 tháng

Ki?u t? Ng?n ?á trên

Công ngh? làm l?nh Làm l?nh ?a chi?u

Ch?ng ?óng tuy?t Có

Kháng Khu?n, Kh? mùi Kh? mùi Ag Clean

Ch?t li?u khay ng?n Kính ch?u l?c

Máy nén Inverter Có

??c ?i?m n?i b?t

Thi?t k? ??c ?áo, b?t m?t

Thi?t k? ??c ?áo, b?t m?t

T? l?nh LG GN-L202PS có thi?t k? ??c ?áo ? ph?n tay c?a giúp b?n d? dàng m? c?a t?, góp ph?n t?o nên v? sang tr?ng cho ngôi nhà b?n.

Thi?t k? ng?n ?á trên giúp d? dàng s? d?ng

Thi?t k? ng?n ?á trên giúp d? dàng s? d?ng

T? l?nh LG GNL202PS có thi?t k? ng?n ?á trên giúp b?n d? dàng l?y ?á gi?i to? c?n khát trong nh?ng ngày hè.

T? l?nh dung tích l?n cho c? gia ?ình

T? l?nh dung tích l?n cho c? gia ?ình

T? l?nh có t?ng dung tích ??n 203 lít tích tr? ???c l??ng th?c ?n l?n ?? ?? ?áp ?ng cho c? gia ?ình b?n trong th?i gian dài giúp cu?c s?ng tr? nên tho?i mái và ti?n nghi.

Lu?ng khí l?nh ?a chi?u giúp th?c ph?m t??i ngon

Lu?ng khí l?nh ?a chi?u giúp th?c ph?m t??i ngon

T? l?nh s? d?ng công ngh? làm l?nh ?a chi?u giúp h?i l?nh lan to? kh?p t? và làm l?nh ??u th?c ph?m l?u tr? giúp b?a ?n h?ng ngày luôn s?n sàng.

B? l?c kháng khu?n tiên ti?n

B? l?c kháng khu?n tiên ti?n

T? l?nh s? d?ng b? l?c kháng khu?n Hygiene Fresh giúp b?o v? th?c ?n lâu nh?t cho th?c ph?m lúc nào c?ng t??i ngon.

Khay kính ch?u l?c ?? b?n cao

Khay kính ch?u l?c ?? b?n cao

T? l?nh trang b? các khay ng?n b?ng kính ch?u l?c ch?ng tr?y x??t và ?? b?n cao giúp b?n có th? ?? nhi?u th? trong t? l?nh.

T? l?nh không b? ?óng tuy?t

T? l?nh không b? ?óng tuy?t

T? l?nh s? d?ng công ngh? tiên ti?n không ?óng tuy?t ? ng?n ?á giúp cho vi?c l?y ?á tr? nên vô cùng ti?n l?i.

Khay ??ng tr?ng ti?n d?ng

Khay ??ng tr?ng ti?n d?ng

T? l?nh LG GNL202PS có trang b? khay ??ng tr?ng giúp b?n d? dàng s?p x?p tr?ng vào trong t? l?nh.


Ti?t ki?m ?i?n n?ng và ho?t ??ng êm ái

Ti?t ki?m ?i?n n?ng và ho?t ??ng êm ái

T? l?nh LG GNL202PS duy trì nhi?t ?? ?n ??nh và ??m b?o ti?t ki?m ?i?n giúp b?n an tâm v? chi phí hàng tháng.


Xem thêm ??c ?i?m n?i b?t ?

Thông s? k? thu?t

T? l?nh LG GNL202PS - 205L, Inverter

THÔNG TIN CHUNG

Hãng s?n xu?t LG

Xu?t x? Chính hãng

B?o hành 24 tháng

Kích th??c (R x S x C) 555 x 1400 x 620 mm

Kh?i l??ng 40kg

?i?n n?ng tiêu th? 95W

??C ?I?M S?N PH?M

Ki?u t? Ng?n ?á trên

S? c?a 2 c?a

T?ng dung tích 205 lít

Công ngh? làm l?nh Làm l?nh ?a chi?u

Ch?ng ?óng tuy?t Có

Kháng Khu?n, Kh? mùi Kh? mùi Ag Clean

Ch?t li?u khay ng?n Kính ch?u l?c

Máy nén Inverter Có

Ch?t li?u v? t? l?nh S?n t?nh ?i?n

Tính n?ng khác Không ch?a CFC làm h?i môi tr??ng

Ti?t ki?m ?i?n n?ng